INFO

!!!MINDENEK ELŐTT FIGYELEM!!
(Scroll for English, German, Slovenian texts)A játék+a másnapi nagy játék, ahogy az események nevében is olvashattok, NEMZETKÖZI játék lesz. Többnyire osztrák és szlovén játékosokra számítunk javarészt. Jelenleg nagyjából max 15-20 külföldi játékosra számitunk, azonban ez meg is növekedhet! KÉREK MINDENKIT, hogy ezek tudatában regisztráljon a játékra!!
+ A játék után grillezés, iszogatás, kemping lehetséges. Másnap nemzetközi oldal-oldal elleni nagy játék.Menetrend:19:00-19:30 - Kapunyitás
19:30-20:00 - Chrono+felszerelkezés
20:00-20-15 - Eligazítás
20:30-01:00 - Játék
01:00-vas. 07:00 - Buli, kemping
vas. 09:30-15:00 Nemzetközi nagy játék.
Szervező: Esső Péter - Rain Airsoft
Elérhetőség: easybase.rainairsoft@gmail.com
Dátum: 2024.07.13.
Helyszín: Molnaszecsőd Arany Utca - Laktanya
Minimum: 8
Belépő: 4000 Ft (felszeretés bérlésre NINCS lehetőség)
Kapu zárás: 01:00
Szabályrendszer: MASZ2015+saját kiegészítés
Öltözet: Katonai, PMC.
Stílus: 2-3 fős rajok egymás ellen. Nagyobb létszám esetén csapat csapat ellen
Kötelező: Szemvédelem, találatjelző, rajonként egy jó minőségű rádió. Taktikai lámpa, piros lámpa(biciklilámpa/dedikált éjszakai találatjelző lámpa). Tracer vagy torkolattűz-imitátor, ezek hiányában minden egyes leadott lövésnél lámpával villantás, vagy folyamatos világítás.
Ajánlott: Arcvédelem.Chronozás: (Saját BB-vel)
AR: 1,67J
DMR: 2,3J
Sniper: NEM JÁTSZIK
Az értékek feketén fehéren le vannak írva, amelyik replika túllépi a saját kategóriájának megfelelő értéket, nem vehet részt az eseményen!Chronozásra tessék mindenkinek időben érkezni. Akik lemaradnak, azok nem kezdhetik meg a játékot addig, amíg be nem méretik a replikájukat.
Játékon a higgadt magaviselet, és a becsületes játék elvárt. Az agresszív viselkedést, káromkodást mellőzzük.A játékon nem vehet részt, aki kábítószernek minősülő anyagot, illetve alkoholt fogyasztott!Pirotechnika, robbanószer használatához engedély kell, ezt a szervezőnek tessék bemutatni játék előtt.Fő cél, jó társaságban, jó pályán, jót airsoftozni.Feladatok:Több körös játékmódok lesznek, ahol épület elfoglalása/megtartása, bomba élesítése/hatástalanítása lesz a feladat. Eligazításon a részleteket elmondom.A játékban rajonként lesztek elosztva, 2, vagy 3-as felosztásban.
!!!ATTENTION EVERYONE!!The game + the big game the next day, as you can read in the event names, will be an INTERNATIONAL game. We mostly expect Austrian and Slovenian players. Currently, we anticipate around 15-20 foreign players, but this number may increase! PLEASE REGISTER FOR THE GAME WITH THIS IN MIND!!
+ After the game, grilling, drinking, and camping are possible. The next day will feature a big international team vs. team game.Organizer: Péter Esső - Rain Airsoft
Contact: easybase.rainairsoft@gmail.com
Date: 2024.07.13.
Location: Molnaszecsőd Arany Utca - Barracks
Minimum: 8 players
Entry fee: 4000 Ft (NO equipment rental available)
Gate closes: 01:00
Rules: MASZ2015 + own additions
Dress code: Military, PMC.
Style: 2-3 person squads against each other. With larger numbers, team vs. team
Mandatory: Eye protection, hit indicator, one good quality radio per squad. Tactical flashlight, red light (bicycle light/dedicated night hit indicator light). Tracer or muzzle flash simulator, if absent, a flashlight flash with every shot or continuous illumination.
Recommended: Face protection.Chrono testing: (With your own BBs)
AR: 1.67J
DMR: 2.3J
Sniper: NOT ALLOWEDThe values are clearly stated, and any replica that exceeds its category's value will not be allowed to participate in the event!Please arrive on time for chrono testing. Those who miss it cannot start the game until their replicas are tested.Calm behavior and fair play are expected during the game. Aggressive behavior and swearing are to be avoided.Anyone who has consumed drugs or alcohol will not be allowed to participate in the game!Authorization is required for the use of pyrotechnics or explosives, and this must be presented to the organizer before the game.Main goal: To have a good airsoft game with good company on a good field.Tasks:There will be multiple round game modes, where tasks include capturing/holding a building, arming/disarming a bomb. Details will be provided during the briefing.You will be divided into squads of 2 or 3.
!!!ACHTUNG ALLE!!!Das Spiel + das große Spiel am nächsten Tag, wie ihr es auch in den Namen der Veranstaltungen lesen könnt, wird ein INTERNATIONALES Spiel sein. Wir erwarten hauptsächlich österreichische und slowenische Spieler. Derzeit rechnen wir mit etwa 15-20 ausländischen Spielern, aber diese Zahl könnte auch steigen! BITTE REGISTRIERT EUCH FÜR DAS SPIEL MIT DIESEM HINTERGEDANKEN!!
+ Nach dem Spiel sind Grillen, Trinken und Camping möglich. Am nächsten Tag gibt es ein großes internationales Team-gegen-Team-Spiel.Organisator: Péter Esső - Rain Airsoft
Kontakt: easybase.rainairsoft@gmail.com
Datum: 2024.07.13.
Ort: Molnaszecsőd Arany Utca - Kaserne
Minimum: 8 Spieler
Eintritt: 10€ (KEINE Ausrüstungsverleihung möglich)
Tor schließt: 01:00
Regelwerk: MASZ2015 + eigene Ergänzungen
Kleidung: Militärisch, PMC.
Stil: 2-3 Mann Trupps gegeneinander. Bei größeren Teilnehmerzahlen Team gegen Team
Pflicht: Augenschutz, Trefferanzeiger, ein qualitativ hochwertiges Funkgerät pro Trupp. Taktische Taschenlampe, rotes Licht (Fahrradlicht/dediziertes Nachttrefferanzeiger-Licht). Tracer oder Mündungsfeuer-Simulator, falls nicht vorhanden, Taschenlampenblitz bei jedem Schuss oder kontinuierliche Beleuchtung.
Empfohlen: Gesichtsschutz.Chrono-Test: (Mit eigenen BBs)
AR: 1,67J
DMR: 2,3J
Sniper: NICHT ERLAUBTDie Werte sind klar angegeben, und jede Replik, die den Wert ihrer Kategorie überschreitet, darf nicht am Event teilnehmen!Bitte rechtzeitig zum Chrono-Test erscheinen. Wer diesen verpasst, darf das Spiel nicht beginnen, bis seine Replik getestet wurde.Ruhiges Verhalten und faires Spiel werden während des Spiels erwartet. Aggressives Verhalten und Fluchen sind zu vermeiden.Jeder, der Drogen oder Alkohol konsumiert hat, darf nicht am Spiel teilnehmen!Für den Einsatz von Pyrotechnik oder Sprengstoff ist eine Genehmigung erforderlich, die dem Organisator vor dem Spiel vorgelegt werden muss.Hauptziel: Ein gutes Airsoft-Spiel mit guter Gesellschaft auf einem guten Feld.Aufgaben:Es wird mehrere Runden Spielmodi geben, bei denen Aufgaben wie das Einnehmen/Halten eines Gebäudes oder das Schärfen/Entschärfen einer Bombe anstehen. Die Details werden beim Briefing erklärt.Ihr werdet in Trupps von 2 oder 3 Personen eingeteilt.
!!!POZOR PREDVSEM!!Igra in naslednja velika igra, kot lahko preberete v imenu dogodkov, bosta MEDNARODNA igri. Večinoma pričakujemo avstrijske in slovenske igralce. Trenutno pričakujemo približno 15-20 tujih igralcev, vendar se lahko to število poveča! PROSIM VSE, da se zavedate teh dejstev ob registraciji za igro!
+ Po igri bo možno žarjenje, pitje in kampiranje. Naslednji dan bo velika mednarodna igra stran proti strani.Organizator: Esső Péter - Rain Airsoft
Kontakt: easybase.rainairsoft@gmail.com
Datum: 13.07.2024.
Lokacija: Molnaszecsőd Arany Utca - Vojašnica
Minimalno: 8
Vstopnina: 10€ (ni možnosti najema opreme)
Zaprtje vrat: 01:00
Pravila: MASZ2015 + lastni dodatki
Oblačila: Vojaška, PMC.
Slog: 2-3 članske skupine proti drug drugemu. Pri večjem številu udeležencev ekipa proti ekipi.
Obvezno: Očesna zaščita, indikator zadetkov, ena dobra radijska postaja na skupino. Taktična svetilka, rdeča svetilka (kolesarska svetilka/namenska nočna svetilka za označevanje zadetkov). Tracer ali imitator ustnega ognja, v primeru njihove odsotnosti pa bliskanje s svetilko ali stalna osvetlitev pri vsakem strelu.
Priporočljivo: Zaščita obraza.Merjenje hitrosti (s svojimi BB-ji):
AR: 1,67J
DMR: 2,3J
Sniper: NE SODELUJEVrednosti so jasno zapisane, replike, ki presegajo svojo kategorijo, ne morejo sodelovati na dogodku!Prosim, da vsi pridete pravočasno na merjenje hitrosti. Tisti, ki zamudijo, ne smejo začeti igre, dokler ne izmerijo svojih replik.Na igri se pričakuje mirno vedenje in poštena igra. Agresivno vedenje in preklinjanje sta prepovedana.Na igri ne sme sodelovati nihče, ki je užival droge ali alkohol!Za uporabo pirotehnike in eksplozivov je potrebno dovoljenje, ki ga je treba pred igro pokazati organizatorju.Glavni cilj je dobra igra airsofta v dobri družbi in na dobrem terenu.Naloge:Igre bodo večkrožne, kjer bo naloga zavzetje/ohranitev stavbe, aktiviranje/deaktiviranje bombe. Podrobnosti bodo pojasnjene na brifingu.Med igro boste razdeljeni v skupine po 2 ali 3.